Чехия смягчила запрет на выдачу виз и ВНЖ гражданам России и Беларуси

Чехия смягчила запрет на выдачу виз и ВНЖ гражданам России и Беларуси

Чехия смягчила запрет на выдачу виз и ВНЖ гражданам России и Беларуси

Правительство Чехии 30 марта одобрило обновленное постановление о приостановке выдачи виз, ВНЖ и ПМЖ гражданам России и Беларуси. Оно во многом копирует прежний документ, который республика приняла сразу после российского вторжения в Украину, но содержит несколько важных послаблений.

Новое постановление правительства (usnesení vlády ze dne 30. března 2022 č. 254) гласит, что Чехия с 1 апреля до окончания чрезвычайного положения прекращает прием новых заявления на визы, ВНЖ и ПМЖ от граждан России и Беларуси. Одновременно республика приостанавливает рассмотрение уже принятых заявлений от россиян и белорусов.

В этой части ничего не поменялось, кроме формальной привязки к режиму ЧП. 

Но изменения появились в списке исключений из запрета. Он пополнился новыми пунктами.

Теперь исключение сделано:  

1) для заявлений, по которым была выдана виза с целью получения уже одобренных разрешений на пребывание. Это очень важный пункт для многих высококвалифицированных работников, которые переехали в Чехию, но не успели оформить биометрические документы и завершить процедуру получения ВНЖ;

2) для краткосрочных виз, если о них просят:

- член семьи гражданина Чехии;

- член семьи гражданина ЕС или другой страны, с которой у Евросоюза есть международный договор на этот счет (подробнее ниже);

3) для заявлений от лиц, чье пребывание в стране отвечает интересам Чешской Республики, которые могут быть подтверждены в исключительных случаях только министром иностранных дел.

Постановление официально опубликовано в своде законов (ссылка здесь).

Полный текст на чешском языке:

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2022 č. 254

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 2. března 2022 č.  147, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona

vláda v souvislosti s vojenskou agresí Ruské federace na území Ukrajiny

I.  nařizuje s účinností ode dne 1. dubna 2022 po dobu trvání nouzového stavu

1. zastavit přijímání žádostí o vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na zastupitelských úřadech České republiky podávaných státními příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky,

2. zastavit přijímání žádostí o vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na zastupitelských úřadech České republiky podávaných cizinci uvedenými v § 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,

3. zastavit přijímání žádostí o vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na zastupitelských úřadech České republiky podávaných cizinci, kterým byla udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, anebo jim byla udělena dočasná ochrana v jiném členském státě Evropské unie v návaznosti na rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana,

4. zastavit řízení o žádostech o vízum a povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podaných státními příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky na zastupitelských úřadech České republiky;

II.  stanoví, že postup podle bodů I/1 a I/4 tohoto usnesení se neuplatní v případě žádosti, na jejímž základě již bylo vyznačeno vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, a dále v případě žádosti

1. o krátkodobé vízum podané

a)  rodinným příslušníkem občana České republiky v rozsahu podle písmene b),

b) rodinným příslušníkem občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, v rozsahu podle článku 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, který takového občana doprovází nebo následuje,

2. podané osobou, jejíž pobyt je v zájmu České republiky, který osvědčuje ministr zahraničních věcí;

III.  ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru zahraničních věcí zajistit postup podle bodů I. a II. tohoto usnesení;

IV.  zrušuje

1. usnesení vlády ze dne 25. února 2022 č. 130 o zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Ruské federace,

2. usnesení vlády ze dne 2. března 2022 č. 152 o zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Běloruské republiky.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, там новости выходят быстрее


Читайте также:

Названа актуальная средняя зарплата в Чехии
Минтруд: с нового года в Чехии вырастет минимальная зарплата